Dzikie wysypiska śmieci

Kategoria: Bez kategorii
Dodano: 19 maja 2022 - 12:00

Strażnicy Miejscy co najmniej raz w tygodniu lokalizują nowe dzikie wysypiska śmieci!!!
Dłuższe, cieplejsze dni bardzo dobrze wpływają na wewnętrzną motywację, dlatego każdy z nas chce wysprzątać swój dom, mieszkanie, podwórko. Jest to również czas porządkowania altan, domków letniskowych i prac ogrodniczych czemu towarzyszy pozbywanie się wielu różnych przedmiotów, które z założenia miały się kiedyś przydać. Wszystko byłoby w najlepszym porządku gdyby mieszkańcy naszego miasta pozbywali się niepotrzebnych rzeczy w sposób legalny. Odpady pochodzące z ogrodów działkowych, mieszkań, garaży nagminnie wyrzucane są w lasach, na nieużytkach czy nawet prywatnych niezamieszkałych posesjach. Bardzo często wśród zalegających odpadów znajdują się odpady niebezpieczne, remontowo – budowlane i biodegradowalne. Odpady wyrzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym często powodują skażenie gleby i wody, są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także groźnych grzybów, ponadto zapewniają idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, są również nierzadko źródłem nieprzyjemnych zapachów. Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem w naszym mieście. Trudno zrozumieć tak nieodpowiedzialne działanie, ponieważ wszystkie odpady mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Henrykowskiej; odpady niebezpieczne i problematyczne przyjmowane są odpłatnie w zależności od wagi i rodzaju odpadu przez firmę ENERIS Surowce SA przy ul. Majowej. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. co kilka miesięcy organizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji wielorodzinnych zaś z posesji jednorodzinnych po wcześniejszym zgłoszeniu. Jedynym warunkiem przekazania odpadów do PSZOK-u jest posiadanie deklaracji na odbiór odpadów, którą należy złożyć w Urzędzie Miasta. Każda działalność gospodarcza jak również Rodzinne Ogrody Działkowe zobligowane są do podpisania umowy na odbiór odpadów. Mieszkańcy, jak widać mają możliwość aby odpadów pozbyć się legalnie, dlaczego więc notorycznie zaśmiecają tereny zielone?

Jakie konsekwencje grożą niezdyscyplinowanym mieszkańcom?

  1. Jeżeli działanie sprawcy poprzez zaśmiecanie lasów jest zakwalifikowane jako wykroczenie:
  • 145 Kodeksu Wykroczeń jasno mówi, iż „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny lub nagany”. Za co grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.
  • 162 Kodeksu Wykroczeń mówi, iż „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Za co grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

 

  1. Może się jednak zdarzyć, iż działanie sprawcy poprzez zaśmiecanie lasów zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo. W tej sytuacji ważne jest czy sprawca zaśmieca las nieobjęty ochroną specjalną czy pozostający pod ochroną specjalną tj.

 

  • 183 Kodeksu Karnego mówi, iż „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
  • 188 Kodeksu Karnego mówi, iż „Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Drodzy Tomaszowianie pamiętajcie, że śmieci w różnych miejscach znacząco wpływają na estetykę otaczającego nas krajobrazu oraz wpływają bardzo negatywnie na środowisko przyrodnicze rozkładając się przez kilkadziesiąt, kilkaset a nawet przez kilka tysięcy lat.

Dbajmy więc o miejsca, w których tak lubimy spędzać czas, przecież to od nas samych zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.