Informator drogowy – pl. T. Kościuszki

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 26 września 2018 - 15:56

Przestrzeń na pl. Kościuszki została zaprojektowana tak, aby miejsc parkingowych było możliwie jak najwięcej. W związku z powyższym, zatrzymanie pojazdu w każdym innym miejscu, niż miejsce wyznaczone do parkowania, będzie wykroczeniem.
Częstym błędem kierowców jest zatrzymywanie pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m. przed przejściem dla pieszych. Według kodeksu drogowego zabronione jest zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m. przed tym przejściem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimwykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń., w związku z art.49 ust.1 pkt 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym. Jak stanowi kodeks drogowy, przepis ten ma na celu stworzenie pieszym odpowiednich warunków obserwacji jezdni i nadjeżdżających pojazdów oraz umożliwienie obserwacji rejonu przejścia przez kierujących pojazdami zbliżającymi się do tych przejść. W związku z tym oczywistą sprawą jest, że łamanie przepisu powoduje duże utrudnienie, a nawet zagrożenie w ruchu drogowym. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości od 100 do 300 zł. i 1 pkt karny.

Na zdjęciu poniżej mamy przykład łamania jeszcze innego przepisu, który z kolei zabrania zatrzymania i postoju pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 m. od skrzyżowania – tj. wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Pojazdy stojące zbyt blisko skrzyżowania utrudniają lub wręcz uniemożliwiają obserwowanie ruchu pojazdów na drogach dochodzących do skrzyżowania, co również stwarza nie tylko utrudnienie ale także zagrożenie w ruchu drogowym. Za popełnienie takiego wykroczenia grozi mandat karny w wysokości 300 zł. i 1 pkt karny.

Innym popełnianym wykroczeniem w rejonie pl. Kościuszki jest zatrzymanie pojazdu zbyt blisko przystanku autobusowego, co często utrudnia podjazd na przystanek lub odjazd autobusów spod przystanku. Przepis wyraźnie mówi, że zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m. od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 49 ust.1 pkt 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości od 100 do 100 zł. i 1 pkt karny.

Kierowcy nie stosują się również do znaków drogowych:

B-36 – zakaz zatrzymywania się. Niestosowanie się do tego znaku to wkroczenie za z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 28 ust.2 [1] Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Za powyższe wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 pkt karny

D-19 – postój taxi – znak pionowy, informacyjny, oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak D-19 stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek, natomiast Znak D-20, oznaczający koniec postoju taksówek stosuje się w celu oznaczenia końca odcinka jezdni przeznaczonego do postoju taksówek  i umieszcza na jego końcu. Taki sposób oznakowania jest dla wielu kierowców niezrozumiały. Przy oznakowaniu postoju taxi mamy do czynienia z wyjątkiem od reguły stosowanej przy większości znaków. Zwykle znak informuje o tym, co jest za nim, w tym przypadku jest odwrotnie. Taki sposób oznaczania ma być jednak ułatwieniem dla taksówkarzy i ich klientów. Dzięki temu wiadomo, że pierwsza taksówka, do której należy wsiąść, zawsze stoi przy znaku „postój taksówek”. Jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Niestosowanie się do tego znaku to wkroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 53 ust.2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Za takie wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 pkt karny.

 

P-21 -„powierzchnia wyłączona” – według Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Niestosowanie się do znaku drogowego P-21 jest wykroczeniem z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 90 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, za które grozi mandat karny w wysokości 100 złotych i 1 pkt. karnego.

 

Kolejny naruszany przepis w tym rejonie to zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Według kodeksu drogowego „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem z art. 90 lub art. 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 49 ust.2 pkt 4. Za takie wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt karny.

W centrum miasta obowiązuje obecnie strefa płatnego parkowania, co na pewno chociaż częściowo rozwiązało problem z miejscami parkingowymi. Jeśli brakuje ich na samym placu Kościuszki, to można zaparkować w pobliżu, chociażby na ul. P.O.W., gdzie zazwyczaj jest dużo wolnych miejsc. Zachęcamy więc do korzystania z wyznaczonych parkingów, aby nie utrudniać ruchu drogowego oraz nie narażać się na płacenie mandatów.