Obowiązek usuwania sopli i śniegu z dachów

Kategoria: Aktualności
Dodano: 11 stycznia 2019 - 11:23

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek zachowania należytej staranności w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, w tym intensywnych opadów atmosferycznych.

W poprzednim artykule pisaliśmy o konieczności odśnieżania chodników oraz usuwania zalegającego na nich lodu i błota. Przypominamy również o innych obowiązkach i zagrożeniach, jakie wynikają z panujących o tej porze roku warunków atmosferycznych.

Kiedy temperatura w nocy znacznie różni się od tej w ciągu dnia, na elewacjach dachów tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Zgodnie z prawem budowlanym właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek zachowania należytej staranności w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Wśród czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt art. 61 Prawa budowlanego wymienia m.in. działanie sił natury, takie jak silny wiatr czy intensywne opady atmosferyczne.

Za niedopełnienie takich obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Art. 72. Kodeksu wykroczeń

Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.

Jednak kwota, jaką może ponieść właściciel bądź zarządca nieruchomości będzie dużo większa, jeśli dojdzie do wypadku w wyniku zaniechania obowiązków. Osoba poszkodowana  może bowiem dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet wypłacania renty, jeżeli wypadek spowoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Poszkodowany, występując z roszczeniem, musi udowodnić, że to właśnie na tym podmiocie ciążył obowiązek zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia lub mienia i z własnej winy wyrządził mu on szkodę, dopuszczając się zaniedbań, choć miał realną możliwość zapobiegnięcia wypadkowi.

Art. 415 Kodeksu cywilnego

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Oczywiście należy także pamiętać, aby wszelkie prace, związane usuwaniem z dachów śniegu czy nawisów lodowych, były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.