Odśnieżanie chodnika. Na kim ciąży ten obowiązek?

Kategoria: Aktualności
Dodano: 10 stycznia 2019 - 10:22

W związku z opadami śniegu i oblodzeniem Straż Miejska przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązkach porządkowych.

Obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego śniegu, lodu czy błota spoczywa na zarządcach dróg, wspólnotach mieszkaniowych oraz właścicielach posesji lub lokali.

Zakres takich obowiązków regulują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwsza z ustaw wskazuje powinności, jakie spoczywają na zarządcy drogi oraz skutki ich niedochowania. Druga z wymienionych ustaw reguluje obowiązki i odpowiedzialność w związku z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, co z kolei należy do zadań własnych gminy. Jednak ustawodawca nałożył obowiązki także na właścicieli poszczególnych nieruchomości:

Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu czy działki obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Śnieg, który zostanie uprzątnięty przez właściciela nie może znaleźć się na jezdni, musi pozostać przy krawędzi chodnika, skąd z kolei powinien być usunięty przez zarządcę drogi.

Właściciel nie jest zobowiązany do odśnieżania chodnika jeżeli między chodnikiem a granicą posesji jest pas zieleni.

Kiedy pas zieleni jest gminy, a kiedy właściciela posesji? Należy sprawdzić to w mapce geodezyjnej. Ogrodzenie placu buduje się zawsze w granicach działki.

Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu parkowania pojazdów, wówczas po jego stronie leży obowiązek odśnieżania.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych.

Odśnieżanie chodnika przylegającego do wynajętej nieruchomości obciąża najemcę — o ile nie określono inaczej w umowie najmu.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczeniem chodników ze śniegu i lodu strażnik miejski może nałożyć mandat karny w  wysokości 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, ust. 1- podlega karze grzywny.

Nie wypełniając obowiązku odśnieżenia i usunięcia lodu z chodnika ponosimy również odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na jego obszarze.

Art. 415 Kodeksu cywilnego

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk. Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, poszkodowany ma prawo żądać nawet renty. Poszkodowany, występując z roszczeniem, musi udowodnić, że to właśnie na tym podmiocie ciążył obowiązek odśnieżania miejsca wypadku i z własnej winy wyrządził mu on szkodę, dopuszczając się zaniedbań, choć miał realną możliwość zapobiegnięcia wypadkowi.

Apelujemy, aby dla bezpieczeństwa użytkowników chodników, a także dla bezpieczeństwa własnego, wywiązywać się z obowiązków porządkowych, o których mowa powyżej.