Patrol antysmogowy

Kategoria: Akcje i działania
Dodano: 19 marca 2018 - 12:25

Od 1 października 2017 roku do 15 marca 2018 roku tomaszowska straż miejska przeprowadziła 914 kontroli palenisk na terenie całego miasta. Strażnicy nałożyli 65 mandatów karnych oraz zastosowali pouczenia w 39 przypadkach.

Od początku sezonu grzewczego Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi kontrole palenisk na terenie całego miasta. Interwencje podejmowane są w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz na podstawie wyników monitorowania powietrza w systemie Airly, a także z inicjatywy własnej strażników.

Do chwili obecnej, w większości przypadków kontrole pokazywały, że źródłem zadymienia jest niska jakość węgla, stan paleniska lub nieumiejętne rozpalanie. Niestety, strażnicy spotykali się także z przypadkami spalania starych mebli, płyt wiórowych, drewnianych elementów pokrytych impregnatami i farbami. Do pieca trafiały również plastikowe butelki, folia, stare ubrania, a nawet dywany i zużyte filtry olejowe.
Mieszkańcy Tomaszowa zazwyczaj chętnie wpuszczają funkcjonariuszy i jak do tej pory nie było przypadków utrudniania przeprowadzenia kontroli. Warto jednak zapoznać się z przepisami, regulującymi uprawnienia organów, w zakresie wykonywania kontroli palenisk.

Działania prowadzone są na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na mocy art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska. Według ustawy, kontrolujący uprawniony jest do:
● wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;
● przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
● żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
● żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli

Palenie śmieciami może skutkować pouczeniem lub nałożeniem mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Straż miejska może też skierować wniosek do sądu o ukaranie.

Według obowiązujących przepisów, tj: art. 225 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Spalając niedozwolone odpady, nie tylko łamiemy przepisy obowiązującego prawa, ale przede wszystkim, szkodzimy środowisku, a co za tym idzie, również sobie i swoim rodzinom.

Prośby o interwencję można kierować na numer alarmowy straży miejskiej – 986. 

Warto pamiętać:    

W piecach można spalać:

 • węgiel
 • czyste drewno
 • korę
 • korek
 • czyste trociny
 • ścinki drewna
 • czystą tekturę i papier

Nie można spalać:

 • plastikowych opakowań
 • opakowań typu TETRAPAK
 • butelek PET
 • opon
 • wyrobów z gumy
 • resztek farb i rozpuszczalników
 • przepracowanych olejów
 • starych mebli
 • płyt wiórowych
 • odzieży
 • papieru z kolorowych magazynów
 • zanieczyszczonych papierów i tektury
 • drewnianych elementów pokrytych farbami czy impregnatami
 • podkładów kolejowych

Warto wiedzieć: 

Odpowiednia technika palenia daje możliwość ograniczenia zadymienia, a także pozwala oszczędzić paliwo!

Jest kil­ka sposobów, by pal­ić węglem i drewnem czyś­ciej i efek­ty­wniej. W dowol­nym piecu da się zas­tosować przy­na­jm­niej jeden z nich. Najłatwiej zacząć dokładać mniejszy­mi por­c­ja­mi, jed­nak najlep­sze efek­ty daje cyk­liczne roz­palanie od góry.

źródło:

http://czysteogrzewanie.pl