Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – strazmiejska.tomaszow-maz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strazmiejska.tomaszow-maz.pl:

 • E-mail: smtm@post.pl
 • Telefon: 447123499

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działania, zgodnie z przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, ul. pl. Kościuszki 24,

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Budynek przy pl. Kościuszki 24 jest dwukondygnacyjny- parter i piętro. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony pl. Kościuszki i wejście bezpośrednio do pomieszczenia dyżurnego Straży Miejskiej (oznakowane emblematami Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają automatycznego otwierania na czujnik ruchu. Budynek jest wyposażony w windę. Na parterze przy pomieszczeniu dyżurnego jest toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do budynku głównego znajduje się wideofon, który służy do wezwania pracownika.