Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Interwencje

Interwencje możemy zgłaszać osobiście, pisemnie lub telefonicznie, bezpośrednio do dyżurnych.

– zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub 112 (prosić straż miejską), oraz 44 724 28 05,
– zgłoszenia pisemne należy kierować na adres: 97-200 Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16,
– zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres smtm@post.pl

Informację o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie zgłaszanych interwencji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu dyżurnego, do którego została zgłoszona interwencja.

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje komendant lub upoważniony przez niego zastępca komendanta – w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. przy ul. P.O.W. 10/16

Skargi mogą być również wnoszone:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
 • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 -j.t.)oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 44 724 28 05.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2015.2058 -j.t.) z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, mogą być wnoszone:

 • ustnie lub telefonicznie,
 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2015.2058 -j.t.).

Informację o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w zakresie wniosków o udostępnienie informacji publicznej można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 44 724 28 05.

Podania

Wszelkie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim muszą spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • ustnie do protokołu.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został określony w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 – j.t.).

Mandat karny

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną. W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli

 • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie
 • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
 • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Prawomocny mandat karny podlega również uchyleniu w trybie określonym powyżej, jeżeli

 • grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Ponadto prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:

 1. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;
 2. potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do uchylenia nałożonego mandatu karnego.
Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przypadku Tomaszowa Mazowieckiego jest to Wydział Karny Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.
Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

W przypadku zagubienia kwitu, kwotę mandatu karnego należy wpłacić na konto:
Urząd Miasta Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz..
Nr konta 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324,
podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.

Wezwanie

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić wezwanie dla kierującego.
W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do Komendy Straży Miejskiej mieszczącej się w Tomaszowie Maz. przy ul. P.O.W. 10/16, w terminie 3 dni od daty popełnionego wykroczenia w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń, a kierowca pojazdu zostanie wezwany do Straży Miejskiej za pośrednictwem poczty.