Walka o czyste powietrze trwa

Dodano: 20 maja 2019 - 15:32

Od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku tomaszowska straż miejska przeprowadziła 671 kontroli palenisk na terenie całego miasta. W 81 przypadkach strażnicy ujawnili spalanie odpadów, co skutkowało nałożeniem 79 mandatów karnych oraz skierowaniem dwóch wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. Ponadto, pobrane do analizy zostały dwie próbki odpadu paleniskowego. W przypadku pierwszej, badanie składu chemicznego potwierdziło termiczne przekształcanie niedozwolonych odpadów, druga próbka jest w trakcie ekspertyzy.

Mimo, iż sezon grzewczy trwa kilka miesięcy, strażnicy miejscy prowadzą kontrole palenisk na terenie miasta przez cały rok. Interwencje podejmowane są w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz na podstawie wyników monitorowania powietrza w systemie Airly, a także z inicjatywy własnej strażników.

Mimo nieustannie powtarzanych apeli, wciąż zdarza się że do pieców wrzucane są plastikowe butelki, foliowe torby, stare ubrania, papier pokryty farbą drukarską, lakierowane lub pomalowane drewno, panele podłogowe, a nawet dywany. Takie odpady wypalane są również poza paleniskami, na prywatnych podwórkach.

Walka z procederem spalania odpadów przybiera jednak na sile. Pod koniec ubiegłego roku Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim podpisała umowę z akredytowanym laboratorium na badania składu chemicznego próbek popiołu, a funkcjonariusze przeszli specjalne przeszkolenie, aby móc dokonywać poboru takich próbek. Wcześniej, właściciel pieca, który spalał niedozwolone odpady, musiał być złapany na tak zwanym gorącym uczynku, aby zostać ukaranym. Obecnie, w niejasnych sytuacjach, strażnicy mogą pobrać z pieca popiół, który następnie umieszczany jest w specjalnych metalowych pojemnikach. Pobrana i zaplombowana próbka przesłana jest do laboratorium. Badanie składu chemicznego popiołu wykazuje nawet najmniejszą ilość zabronionych substancji, które wcześniej zostały spalone. W przypadku, gdy wynik badania potwierdzi wypalanie niedozwolonych odpadów, sprawa jest kierowana do sądu. Sąd może orzec karą aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych. Od początku tego roku pobrane zostały próbki odpadu paleniskowego z dwóch miejsc. Jedna z próbek jest w trakcie analizy, w przypadku drugiej, badanie składu chemicznego potwierdziło termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji w piecu, z którego została pobrana.

W ubiegłym roku jednostka zakupiła również dwa elektroniczne mierniki do badania wilgotności drewna. Przypominamy, że uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje stosowania opału zawierającego biomasę stałą (w tym drewna) o wilgotności powyżej 20 proc. Warto wiedzieć, że zbyt wilgotne drewno jest mniej wydajne energetycznie, gdyż duża część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci. Spalanie takiego opału przekłada się na wyższe koszty ogrzewania, powoduje obniżenie sprawności urządzeń odprowadzających spaliny, zwiększenie emisji pyłów, a co za tym idzie wzrost emisji rakotwórczych gazozoli i aerozoli. W ciągu minionego sezonu grzewczego funkcjonariusze przeprowadzili pomiar wilgotności drewna 128 razy.

Tomaszowska straż miejska wzięła również udział w akcji antysmogowej, która odbyła się w lutym na pl. T.Kościuszki. Akcja miała na celu uświadomienie tomaszowskiej społeczności, jak duży wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza ma codzienna aktywność ludzi, zwłaszcza sposób ogrzewania gospodarstw domowych. Uczestnicy wydarzenia mogli się przekonać, jak korzystny dla środowiska i ludzi jest prawidłowy sposób rozpalania w piecu.
Strażnicy zaprezentowali mieszkańcom pokaz multimedialny na temat zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych spaleniem śmieci, przypominali czego nie można spalać w piecach, informowali w jaki sposób, i na jakich zasadach odbywają się kontrole przydomowych palenisk, a także demonstrowali badanie wilgotności drewna i tłumaczyli, jak zbyt duża wilgotność spalanego drewna wpływa na zadymienie.

 

Działania, związane z kontrolami palenisk prowadzone są na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na mocy art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska. Według ustawy, kontrolujący uprawniony jest do:

● wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;
● przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
● żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
● żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Palenie śmieciami może skutkować pouczeniem lub nałożeniem mandatu w wysokości do 500 złotych z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Straż miejska może też skierować wniosek do sądu o ukaranie.

Według obowiązujących przepisów, tj: art. 225 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://czysteogrzewanie.pl Tu znajdą Państwo wiadomości na temat ekonomicznego i czystego spalania węgla i drewna oraz informacje o tym, jaki opał jest dozwolony, a czego do pieca wrzucać nie można.